תקנון ותנאי שימוש

  1. כללי

1.1. אתר My Cup of T (להלן: "האתר") מופעל ע"י בית העסק – "נעה רחל ששון ע.מ. 034790238" (להלן: "החברה") והינו בבעלותו.

1.2. האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל ובחו"ל,  באמצעות עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט.

1.3. כל שימוש באתר לרבות, גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע לרכישה באתר ו/או פתיחת חשבון, מהווה את הסכמת הגולשות (להלן: "משתמשת קצה" או "לקוחה") לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"). היה ואינך מסכימה לתנאי השימוש שלהלן, הנך מתבקשת להימנע מכל שימוש באתר. לפיכך, כל העושה שימוש באתר מצהירה, כי הינה מודעת לתנאי השימוש, קראה אותם ומקבלת אותם וכי לא תהייה לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש.

1.4. הלקוחה הינה האחראית הבלעדית לכל פעולה הנעשית באמצעות חשבונה באתר ו/או בכל הקשור בו. החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם בשל שימוש שלא כדין בחשבון המשתמשת, אשר נבע כתוצאה מרשלנות המשתמשת באבטחת פרטי חשבונה.

1.5. מובהר בזאת, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות טלפונים ניידים ו/או מכשירי טאבלט לבין שימוש במחשבים ניידים ו/או נייחים.

1.6. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע, ולהיפך, ובכל מקום בו נעשה שימוש ביחיד, הכוונה גם לרבים במשמע, ולהיפך.

  2. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

2.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

2.2. באחריותה הבלעדית של הלקוחה להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.

  3. השימוש באתר

3.1. זכות השימוש באתר הינה אישית ללקוחה ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג', בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

3.2. כל העושה שימוש באתר מצהירה בזאת, כי הינה בעלת הכשרות המשפטית על פי דין, להתקשר בחוזה ולעשות שימוש באתר זה על פי הוראותיו ובכפוף לכל דין.  לקוחה אשר גילה מתחת לגיל 18 (להלן: "קטינה") נדרשת לאישור הוריה או האפוטרופוס החוקי, לטובת שימוש באתר. שימוש קטינה באתר מהווה הצהרה וראיה חלוטה לכך שהקטינה ביקשה את הסכמת הוריה או האפוטרופוס החוקי וכי אלו אישרו זאת כמתחייב על פי דין והוראות תקנון זה.

3.3. על הלקוחה להיות בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, כתובת בישראל (או בחו"ל) למשלוח דואר ותעודת זהות או דרכון זר תקפים, ובמקרה של תאגיד – תעודת התאגדות תקפה כדין.

3.4. היה והשימוש באתר הינו בשם תאגיד, על התאגיד מוטלת האחריות הבלעדית לוודא, כי הפועלת בשמו הינה מורשית לעשות כן על פי דין. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה של צד ג' כלפי התאגיד או לכל נזק נטען ע"י התאגיד, בהקשר זה.

3.5. על הלקוחה מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנכונות ועדכון מלוא פרטיה בחשבון באתר, לרבות פרטי אמצעי תשלום ותוקפם, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר וכיוצ"ב.

3.6. החברה רשאית למנוע מלקוחה את השימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק. 

     3.6.1  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מלקוחה לעשות שימוש באתר, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם זו ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין; ו/או אם הפרה את תנאי השימוש; ו/או אם מסרה במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות הלקוחות האחרות; ו/או אם כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שברשותה ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.7. כל משתמשת קצה באתר מאשרת, כי ידוע לה שחרף העובדה שהחברה עושה את המירב על מנת למנוע אי דיוקים במידע המפורסם באתר ו/או טעויות ו/או ליקוי בדרך העברתו למשתמשת הקצה, ייתכן ומסיבה זו או אחרת, האמור לא יבוצע בהתאם לאמור לעיל.


  4. רכישה באתר

4.1. זכות השימוש באתר נועדה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירות חוזרות (רכישת כמות לשם מכירתה לצד ג'), והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לאפשר מכירות הניחזות להיות ככאלו שאינן מיועדות למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

4.2.  המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת

4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר אותו תהיה רשאית לרכוש כל לקוחה, מתוך מגוון המוצרים.

4.4. לטובת ביצוע רכישה באתר תידרש כל לקוחה, לבצע רישום לאתר ובמסגרתו למסור מידע ופרטים לטובת ביצוע הרכישות בצורה יעילה ומוצלחת באתר. מובהר בזאת, כי אין חובה על הלקוחה להירשם לאתר, ואולם מבלי למסור את פרטי החובה הנדרשים בתהליך זה, לא תתאפשר רכישה מקוונת באתר. 

4.5. לכל מוצר באתר יופיע דף מכירה בו יוצג מפרט המוצר, מחירו ופרטים נדרשים נוספים לביצוע והשלמת הרכישה.

4.6. ככלל, החברה עושה מאמצים על מנת שכל המוצרים המוצגים למכירה באתר יהיו מוחזקים במקביל, במלאי החברה. ככל וימצא לאחר ביצוע ההזמנה, כי המוצר אזל מן המלאי ו/או שאין באפשרות החברה לספקו, תימסר ללקוחה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או פניה טלפונית, והחברה תהיה רשאית להורות על ביטול ההזמנה ללא חיוב, או במידה וחויבה, להשיב ללקוחה את כספה. לחילופין, החברה תהיה רשאית להציע ללקוחה לבחור מוצר חלופי, שווה ערך, במקום ביטול ההזמנה ו/או השבת כספה כאמור לעיל. מוסכם בזאת,  כי לא תהיה ללקוחה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, במקרה האמור.

4.7. רכישות באתר תתאפשרנה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. ככל ויתאפשרו אמצעי תשלום נוספים, יעודכן האתר בהתאם. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, מסטר קארד, ויזה ודיינרס. מובהר ומסוכם בזאת, כי שימוש בכרטיסי האשראי הנ"ל (לסוגיהם), כפוף למדיניות חברת האשראי בקשר עם השימוש בכרטיס בכלל ורכישות באתרי אינטרנט בפרט.

4.8. עם ביצוע ההזמנה באתר, תבוצע על ידי החברה בדיקה של פרטי האשראי מול חברת כרטיס האשראי, לטובת אישור או דחיית התשלום. ככל ויאושר ביצוע התשלום, תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה, במצורף עם חשבונית / קבלה אודות ביצוע התשלום. רק הודעה כאמור אשר תתקבל אצל הלקוחה, תהווה אישור כי ההזמנה נקלטה במחשבי החברה ובהתאמה – יום ההודעה, בדבר אישור התשלום (במצורף עם משלוח חשבונית / קבלה), יחשב כיום קליטת ההזמנה במחשבי החברה. מובהר בזאת, כי לא יהיה כל תוקף להזמנת הלקוחה ללא אישור חברת האשראי בדבר אישור התשלום ומשלוח הודעה כאמור.

4.9. ככל ולא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי, תישלח ללקוחה הודעה מתאימה, וההזמנה תיחשב כבטלה, וזאת מבלי שללקוחה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בעניין זה.

  5. אספקת המוצרים

5.1. אספקת המוצרים ללקוחה תבוצע לכתובת אשר תעודכן על ידי הלקוחה בתהליך ההזמנה ולאחר ובכפוף לביצוע התשלום בגין ההזמנה כאמור בסעיף 4 לעיל. כאמור, באחריות הלקוחה לספק לחברה, כתובת תקינה, מדוייקת ועדכנית לביצוע המשלוח.

5.2. אספקת המוצרים על ידי החברה תבוצע באמצעות משלוח דואר רשום (או בינלאומי, בהתאמה) בשירות דואר ישראל, ובכפוף להוראות תקנון חברת דואר ישראל בקשר עם שירות זה ובכלל. ככל ותתאפשר אספקת מוצרים באופן אחר, יעודכן האתר בהתאם.

5.3. מועד אספקת המוצר ללקוחה ודמי המשלוח (ככל וידרש תשלום נוסף בגינם) יפורטו בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. מובהר בזאת, כי מניין הימים לאספקת המוצרים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר, כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א – ה, ככל שאינם ימי חג ו/או ערבי חג, ולא כולל ימי שישי ושבת) ויספרו בהתאמה, מיום קליטת ההזמנה במחשבי החברה (כאמור בסעיף 4.8 לעיל).

5.4. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקה שאינם בשליטתה ו/או שנגרם כתוצאה  מכוח עליון, לרבות שביתות ו/או טעות בפרטי כתובת למשלוח אשר נמסרו על ידי הלקוחה. בכל מקרה, תוגבל אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים ו/או כשלים  באספקת המוצרים, אך ורק לנזקים ישירים אשר יגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה ובהיקף אשר לא יעלה על סך התשלום ששולם והתקבל בפועל אצל החברה בגין ההזמנה הנ"ל.   

  6. ביטול הזמנה

6.1. מדיניות ביטול הזמנות תהיה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור להלן כדי לגרוע מהוראות חוק זה.

6.2. ביטול הזמנה ייעשה תוך 14 יום ממועד קבלת ההזמנה בידי הלקוחה או מיום קבלת אישור ההזמנה בידי הלקוחה כאמור בסעיף 4 לעיל, לפי המאוחר.

6.3. ביטול ההזמנה על ידי הלקוחה יעשה בפרק הזמן האמור לעיל, על ידי מתן הודעה במצורף עם פרטי הלקוחה – שם מלא, מספר ת.ז. ומספר ההזמנה, באחת הדרכים הבאות:


     6.3.1. באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת האתר כמופיע בתקנון זה.


     6.3.2. באמצעות פניה טלפונית ישירה לשירות הלקוחות של האתר בטל: 050-9770600 בימים א-ה בשעות 17:00 – 09:00.


     6.3.3. באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: sales@mycupoft.co.il.

     6.3.4. באמצעות הקישור היעודי המופיע באתר לצורך זה.

6.4. השבת התמורה ללקוחה תעשה על ידי זיכוי אמצעי התשלום (או ביטול החיוב ככל וזה טרם נעשה) באמצעותו שולמה ההזמנה ובכפוף להשבת המוצר לחברה באמצעות דואר רשום לכתובת האתר – "נעה רחל ששון – My Cup of T, קיבוץ גלויות 155, הרצליה מיקוד 4624555", מבלי שזה נפגע ומבלי שנעשה בו שימוש, לרבות אי הסרת תווית המחיר של המוצר, ככל וישנה וכדלהלן:

     6.4.1. במידה והביטול הינו עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו ללקוחה בעת ההזמנה, תזוכה הלקוחה כאמור, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ובכפוף להשבת המוצר לחברה. הודעה תישלח ללקוחה, עם ביצוע הזיכוי או ביטול החיוב, כאמור.

     6.4.2. במידה והביטול נעשה שלא מהטעמים האמורים לעיל, תזוכה הלקוחה כאמור, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ובכפוף להשבת המוצר לחברה. מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. הודעה תישלח ללקוחה, עם ביצוע הזיכוי או ביטול החיוב, כאמור.

  7. אחריות

 7.1 אחריות החברה ו/או מי מטעמה כלפי לקוחותיה בקשר עם טיב המוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן וכל דין.

 7.2. החברה לא תישא באחריות כלפי טיב המוצר במידה והמוצר לא טופל ו/או כובס, בהתאם להוראות השימוש ו/או ניזוק במעשה ו/או מחדל שאינו בשליטת החברה.

 7.3. מובהר בזאת, כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים בין גווני המוצר המוצג באתר לבין המוצר המתקבל בפועל, וזאת בין היתר, עקב האמצעי האלקטרוני ו/או התוכנות, באמצעותם נעשתה הגישה לאתר והשימוש בו.

 7.4. הלקוחה מכירה בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ולפיכך החברה אינה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. האתר עשוי שלא להיות זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן והגישה לאתר תופרע ו/או תופסק, באופן זמני ו/או לצמיתות, מכל סיבה שהיא. הלקוחה פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לה עקב האמור לעיל.

 7.5. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשת רכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוחה מלבצע רכישה או לעדכן אותה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של הלקוחה כתוצאה משימוש באתר, והלקוחה מצהירה בזאת, כי הינה אחראית באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידה באתר.

7.6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר ובכלל, על ידי משתמשות הקצה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות כל אתר חיצוני המקושר לאתר באמצעות קישור או לינק, ככל ויקושר

  8. מדיניות פרטיות

8.1. הלקוחה מסכימה ומצהירה, כי מסירת פרטיה במסגרת תהליך הרכישה באתר, נעשית על דעתה ומרצונה החופשי. ידוע ללקוחה, כי על פי חוק אינה חייבת במסירת המידע, ואולם ללא מסירתו ייתכן ולא תתאפשר רכישה באתר.

 8.2. נתוני הלקוחה, כמו גם מאפיינים אודות נוהגי הגלישה שלה באתר והרגליי הקניה, יישמרו במאגר הלקוחות של החברה (למעט פרטי כרטיס האשראי אשר ימסרו לחברות האשראי והסליקה לצורך השלמת תהליך הרכישה), ועשויים לשמש את החברה לניתוחים סטטיסטיים כמו גם להתאמת תוכן לכל לקוחה.

 8.3. החברה לא תעביר את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, שאינם חברות ו/או עסקים הפועלים מטעם החברה, אלא בכפוף לכל דין ו/או צו שיפוטי ו/או במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי משתמשת הקצה ובהתאם למדיניות הפרטיות.

8.4. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת להבטיח את סודיות המידע הנמסר לה על ידי משתמשות הקצה, לרבות באופן העברת נתוני כרטיס האשראי לחברות האשראי לצורך אישור התשלום והשלמת ההזמנה. ואולם מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם ללקוחה כתוצאה מאובדן מידע זה במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.

8.5. במועד ביצוע הרכישה באתר ו/או במועד אחר, יכול ותוצג למשתמשת הקצה הצעה להצטרפות לרשימת תפוצה לדיוור הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות סמס בגין מבצעים והנחות באתר. אישור הצטרפות כאמור, יהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי מטעם החברה בקשר עם פעילותה באתר.

8.6. מלוא מדיניות הפרטיות המחייבת של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר, מצורפת לאתר זה תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

  9. קניין רוחני וזכויות יוצרים

9.1. האתר ומוצריו, על סימני המסחר בהם וכל זכויות הקניין הרוחני שייכים באופן בלעדי לחברה. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור (למעט למנועי חיפוש כלליים, המציגים קישורים לאתר) או שינוי בכל דרך אחרת של האתר ומוצריו, מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להטיל על העושה זאת עונשים ו/או קנסות ולהוות עוולה ו/או עבירה על פי דין.

9.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, מוצרים, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמשת הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה ו/או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.

 10. שונות

10.1. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא לשם הפרשנות.

10.2. אין בזכויות החברה על פי תקנון זה והאמור בו, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית החברה על פי דין.

10.3. הימנעותה של החברה מקיום זכות המוקנית לה על פי דין ו/או תקנון זה לא תהווה ולא תתפרש כויתור של החברה על אותה זכות, ולא תהווה תקדים לכל מקרה אחר, ולא יהיה בה כדי למנוע מהחברה מלממש את זכויותיה בכל עת.

10.4. תקנון זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו מקנה כל זכות כאמור.

10.5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע ו/או קשור לתקנון זה ותנאי השימוש המובאים בו נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של בית משפט אחר.

10.6. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.7. אם ייקבע כי תנאי או הוראה בתקנון זה אינם חוקיים או כי לא ניתן לאכוף אותם, לא תשפיע החלטה זאת על תוקף יתר התנאים או על האפשרות לאכוף אותם; בכפוף לכל דין, תנאי כאמור יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה  קרוב ככל הניתן למקור.

10.8. כל הודעה שתישלח לחברה באמצעות דואר אלקטרוני תיחשב ככזאת שהתקבלה לאחר 2 ימי עסקים ממועד השליחה וזאת בכפוף לקבלת הודעה בידי השולח בדבר שליחת ההודעה באופן תקין באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני.

10.9. בכל שאלה בקשר עם המוצרים המוצגים באתר ותהליך הרכישה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר באמצעות טל: 050-9770600 ו/או דואר אלקטרוני: sales@mycupoft.co.il.

 נציגי הלקוחות של האתר ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה.